siteye devam etmek için

“Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Yoga Federasyonu tarafından Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe hazırlanan “Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı, 5/11/2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete Tebliğ, Yoga Eğitmeni Seviye 5 Standardı, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Haber)

Yoga Eğitmenliği Mesleği'nin Yoga Federasyonu gayretiyle resmiyet kazanmasının ardından kendi mesleki yeterliliğinizi nasıl kanıtlayabileceğiniz, bunun sizi nasıl etkileyeceği veya bu başlıktaki gelişmelerle ilgili aşağıdan daha detaylı bilgi edinebilir, bilgilendirme amaçlı ön kayıt gerçekleştirebilir veya destek hattımızı arayabilirsiniz.

YOGA FEDERASYONU TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin Amacı

Bu yönetmeliğin amacı, Yoga Federasyonu İl, Bölge, Üniversite ve Yurt Dışı Temsilcileri'nin(Yurt Dışı Ülke Temsilcileri) görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar:

Federasyon: Yoga Federasyonu.
Yönetim Kurulu: Yoga Federasyonu Yönetim Kurulu.
Bölge Temsilcisi: Yoga Federasyonu'nun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen Bölge Temsilcisi.
İl Temsilcisi: Yoga Federasyonu'nun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen İl Temsilcisi.
Üniversite Temsilcisi: Yoga Federasyonu'nun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen Üniversite Temsilcisi.
Yurt Dışı Temsilcisi: Yoga Federasyonu'nun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen Yurt Dışı Temsilcisi(Yurt Dışı Ülke Temsilcisi).
Tüzük: Yoga Federasyonu Tüzüğü.
Temsilci: Yurt Dışı, Bölge, İl ve Üniversite temsilcileri.
Genel Kurul: Yoga Federasyonu Genel Kurulu.

Dayanak

Bu yönetmelik hükümleri Yoga Federasyonu Tüzüğünün 43. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru ve Temsilcilerin Seçimi

1-) Üyeler, bulundukları Bölge, İl, Üniversitede yada Yurt Dışı Temsilcisi(Yurt Dışı Ülke Temsilcisi) olmak istediklerine dair talebi yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletir. Bu talep Yönetim Kurulu'nun en yakın toplantısında karara bağlanır. Yönetim Kurulu, üyenin başvurusunu karara bağlamadan önce temsil etmek istediği Bölge, İl ya da Üniversitedeki varsa Federasyon üyelerinin görüşünü alır. Temsilci adayının talebi bildirmesiyle en yakın yönetim kurulu toplantısının arasında 10 (on) günden az bir süre varsa yönetim kurulu kararıyla alınacak karar bir sonraki toplantıya bırakılabilir.
2-) Üyenin temsilci olabilmesi için Federasyon bünyesine üye olması gerekmez.

Görevlendirme

Bölge, İl, üniversite ve Yurt dışı (Ülke) temsilcileri Yoga Federasyonu yönetim kurulunca oy çokluğu esasına göre atanır.

Görev Süresi, Görevden Çekilme ve Görevden Alınma:

Temsilcilerinin görev süreleri yönetim kurulunun görev süresinin sona erdiği tarihte sona erer. Aynı kişinin yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından temsilci seçilmesi halinde mülki amirliğe bildirimde bulunulması gerekmez; ancak yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından farklı bir kişi bu göreve seçilirse, eski temsilcinin görevinin sona erdiğine ve yenisinin seçildiğine dair bildirim mülki amirliğe yönetim kurulunca yapılır. Üniversite temsilcileri 1 (bir( yıllığına görevlendirilirler. Bu sürenin sonunda temsilcilik görevi biten dernek üyesi tekrar temsilcilik başvurusunda bulunabilir. Gerekli koşulları taşıması şartıyla bir kişinin Bölge, il veya üniversite temsilciliğine istediği sürece tekrar aday olmasının önünde hiçbir sınırlama yoktur.
Temsil ettiği üniversiteyle ilişkisi sona eren üniversite temsilcisinin temsilcilik görevi kendiliğinden sona erer.
Temsil ettiği İl, Bölge ve Yurt dışı Ülkede altı aydan fazla ikamet etmediği anlaşılan ya da ikametgâh yeri temsil ettiği İl, Bölge ve Yurt dışına çıkan temsilcinin görevi kendiliğinden sona erer.
Tüzükle belirlenen amaçları gerçekleştirmediği, görevini kötüye kullandığı anlaşılan Bölge, il, üniversite ve Yurt dışı (Ülke) temsilcileri;
    ==> 1-) Aynı ilde ikamet eden ya da aynı üniversitede bulunan üyelerin üçte biri,
    ==> 2-) Federasyon, üyelerinin toplamının onda biri,
    ==> 3-) Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluyla görevinden azledilir.
Görevinden çekilmek istediğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren temsilcinin görevi, bildirimin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) ay geçmekle sona erer. temsilciliğin sona ermesi önceden yapılmış olan çalışmaların yükümlülüğünü bitirmez.

Üniversite, İl, Bölge ve Yurt dışı Temsilcilerinin Görevleri

Yurt dışı, Bölge, İl ve üniversite temsilcilerinin görevleri şunlardır:

Temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il veya üniversitedeki üyelerin sorun ve beklentilerini yönetim kuruluna iletmek.
Federasyonun çalışma ve faaliyetlerini temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il veya üniversitedekilere iletmek.
Temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il ya da üniversitedeki önemli olayları genel merkeze bildirmek.
Görev alanları dahilindeki resmî ziyaretlerde Federasyonu temsil etmek.
İletişim, kaynaşma gibi amaçlarla etkinlikler gerçekleştirmek.
Tüzükle belirlenen diğer amaçları temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il ya da üniversitelerde Federasyon başkanlığından onay alarak gerçekleştirmek.
Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Sorumluluk ve Yetki

Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar donanımlı bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.
Temsilcilikler şube veya Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, defter tutmaz, bağış makbuzu kesemez, işletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.
Yurt dışı, Bölge, İl ve üniversite temsilcileri, görev yaptıkları Yurt dışı, Bölge, il veya üniversitede Yoga Federasyonu adına yaptıkları ve bir sonraki sene yapmayı planladıkları faaliyetlerle ilgili olarak yılda bir defa olmak üzere rapor sunarlar.
Yoga Federasyonu adına yapılacak her türlü etkinlik faaliyet uygulama vb.. Federasyon yazılı onayı ile gerçekleştirebilirler.

Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri yönetmeliğin yayınlanması sonrasında yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönetmeliği Federasyon başkanı yürütür.