Temsilciler Yönetmeliği

Temsilciler Yönetmeliği


YOGA FEDERASYONU TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

Amaç:
Madde 1
Bu yönetmeliğin amacı, Yoga Federasyonu il, Bölge, üniversite ve Yurt dışı (ülke) temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar:
Madde 2
Bu yönetmelikte geçen;
A. Federasyon: Yoga Federasyonunu
B.Yönetim Kurulu: Yoga Federasyonu yönetim kurulunu,                                                

C.Bölge temsilcisi: Yoga Federasyonunun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen Bölge temsilcisini,
Ç.İl temsilcisi: Yoga Federasyonunun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen il temsilcisini,              

D.Üniversite temsilcisi: Yoga Federasyonunun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen üniversite temsilcisini,                                              

E. Yurt dışı (Ülke) temsilcisi: Federasyonunun tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen Yurt dışı (Ülke) temsilcisini,                             

F. Tüzük: Yoga Federasyonu tüzüğünü
G.Temsilci:Yurt dışı, Bölge, il ve üniversite temsilcilerini
H.Genel Kurul: Yoga Federasyonu Genel Kurulu'nu ifade eder.                                                    

 

Dayanak:
Madde 3
Bu yönetmelik hükümleri Yoga Federasyonu Tüzüğünün 43. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru ve Temsilcilerin Seçimi:
Madde 4
A. Üyeler, bulundukları Bölge, il, üniversitede yada Yurt dışı (Ülke) temsilcisi olmak istediklerine dair talebi yazılı olarak yönetim kuruluna iletir. Bu talep yönetim kurulunun en yakın toplantısında karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyenin başvurusunu karara bağlamadan önce temsil etmek istediği Bölge, il ya da üniversitedeki varsa Federasyon üyelerinin görüşünü alır. Temsilci adayının talebi bildirmesiyle en yakın yönetim kurulu toplantısının arasında 10 (on) günden az bir süre varsa yönetim kurulu kararıyla alınacak karar bir sonraki toplantıya bırakılabilir.
B. Üyenin temsilci olabilmesi için Federasyon bünyesine üye olması gerekmez.

Görevlendirme:
Madde 5
Bölge, İl, üniversite ve Yurt dışı (Ülke) temsilcileri Yoga Federasyonu yönetim kurulunca oy çokluğu esasına göre atanır.

Görev Süresi, Görevden Çekilme ve Görevden Alınma:
Madde 6
A. Temsilcilerinin görev süreleri yönetim kurulunun görev süresinin sona erdiği tarihte sona erer. Aynı kişinin yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından temsilci seçilmesi halinde mülki amirliğe bildirimde bulunulması gerekmez; ancak yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından farklı bir kişi bu göreve seçilirse, eski temsilcinin görevinin sona erdiğine ve yenisinin seçildiğine dair bildirim mülki amirliğe yönetim kurulunca yapılır. Üniversite temsilcileri 1 (bir( yıllığına görevlendirilirler. Bu sürenin sonunda temsilcilik görevi biten dernek üyesi tekrar temsilcilik başvurusunda bulunabilir. Gerekli koşulları taşıması şartıyla bir kişinin Bölge, il veya üniversite temsilciliğine istediği sürece tekrar aday olmasının önünde hiçbir sınırlama yoktur.
B. Temsil ettiği üniversiteyle ilişkisi sona eren üniversite temsilcisinin temsilcilik görevi kendiliğinden sona erer.
C. Temsil ettiği İl, Bölge ve Yurt dışı Ülkede altı aydan fazla ikamet etmediği anlaşılan ya da ikametgâh yeri temsil ettiği İl, Bölge ve Yurt dışına çıkan temsilcinin görevi kendiliğinden sona erer.
Ç. Tüzükle belirlenen amaçları gerçekleştirmediği, görevini kötüye kullandığı anlaşılan Bölge, il, üniversite ve Yurt dışı (Ülke)  temsilcileri:
1. aynı ilde ikamet eden ya da aynı üniversitede bulunan üyelerin üçte biri,
2. Federasyon,  üyelerinin toplamının onda biri,
3. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluyla görevinden azledilir.
D. Görevinden çekilmek istediğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren temsilcinin görevi, bildirimin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) ay geçmekle sona erer. temsilciliğin sona ermesi önceden yapılmış olan çalışmaların yükümlülüğünü bitirmez,

Üniversite, İl, Bölge ve Yurt dışı Temsilcilerinin Görevleri:
Madde 7
Yurt dışı, Bölge, İl ve üniversite temsilcilerinin görevleri şunlardır:
A. Temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge,  il veya üniversitedeki üyelerin sorun ve beklentilerini yönetim kuruluna iletmek,
B. Federasyonun çalışma ve faaliyetlerini temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il veya üniversitedekilere iletmek,
C. Temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il ya da üniversitedeki önemli olayları genel merkeze bildirmek,
Ç. Görev alanları dahilindeki resmî ziyaretlerde Federasyonu temsil etmek,
D. İletişim, kaynaşma gibi amaçlarla etkinlikler gerçekleştirmek,
E. Tüzükle belirlenen diğer amaçları temsil ettikleri Yurt dışı, Bölge, il ya da üniversitelerde Federasyon başkanlığından onay alarak gerçekleştirmek,
F. Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Sorumluluk ve Yetki:
Madde 8
A. Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar donanımlı bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.
B. Temsilcilikler şube veya Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, defter tutmaz, bağış makbuzu kesemez, işletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.
C. Yurt dışı, Bölge, İl ve üniversite temsilcileri, görev yaptıkları Yurt dışı, Bölge, il veya üniversitede Yoga Federasyonu adına yaptıkları ve bir sonraki sene yapmayı planladıkları faaliyetlerle ilgili olarak yılda bir defa olmak üzere rapor sunarlar.                            

D.Yoga Federasyonu adına yapılacak her türlü etkinlik faaliyet uygulama vb.. Federasyon yazılı onayı ile  gerçekleştirebilirler,    

Yürürlük:
Madde 9
Bu yönetmelik hükümleri yönetmeliğin yayınlanması sonrasında yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 10
Bu yönetmeliği Federasyon başkanı yürütür.